Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Atelier Hilde

Artikel 1 – Inleidende bepalingen

1. Deze voorwaarden worden aangegaan door
Atelier Hilde:
Hilde Groven
Luikersteenweg 322
Ondernemingsnummer en BTW- nummer BE 0811 858 623
E-mail: atelier@hilde-groven.com
Gsm: 0473/252795
en participant:
De partij met wie Atelier Hilde  via het online platform Maatos.nl een overeenkomst heeft gesloten na betaling van het deelnamebedrag. 

Artikel 2 – Relatie tussen Atelier Hilde en de participant:

– Atelier Hilde is geen officiële onderwijsinstelling, ze biedt enkel online cursussen aan om extra kennis te vergaren.

– Atelier Hilde  is niet aansprakelijk voor geschillen, claims, verliezen, verwondingen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit de relatie tussen Atelier Hilde en de participant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het feit dat een participant  afhankelijk is van de informatie die door Atelier Hilde  verstrekt wordt.

– Atelier Hilde is niet aansprakelijk voor de interacties tussen zichzelf en de participant, uiteraard doet Atelier Hilde haar uiterste best om correcte informatie te verstrekken.

Artikel 3 – Betaling
Alle prijzen op de website worden vermeld inclusief BTW, tenzij het anders werd vermeld. Indien u over een BTW-nummer beschikt kan u gebruikmaken van de intracommunautaire regeling zodat de BTW verlegd wordt naar het land van aankoop.
Betalingen kunnen gebeuren via credit card, bancontact en IDEAL. 


Artikel 4 – herroepingsrecht
De participant heeft na aankoop van een online cursus geen herroepingsrecht omdat het om een digitale aankoop gaat die niet omkeerbaar is.

Bij aankoop van een fysiek product heeft de consument steeds het recht om gebruik te maken van het herroepingsrecht conform de wettelijke modaliteiten. Dit dient te gebeuren per mail aan atelier@hilde-groven.com met vermelding van de ordernummer alsook de reden waarom er dienst gedaan wordt op het herroepingsrecht. Artikelen die defect zijn door schuld van de consument kunnen niet worden terugvergoed. Verzendingskosten vallen steeds op rekening van de consument.


Artikel 5 – verplichtingen participant
– De cursus mag enkel door de betalende participant geraadpleegd worden. Het uitwisselen van login-gegevens is uitdrukkelijk verboden. Indien een minderjarige wil deelnemen aan de cursus moet een meerderjarige voogd de account aanmaken en beheren.
– Het is niet toegestaan om verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.
– U accepteert dat de online cursussen, de vormgeving, de structuur en het concept behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Hilde Groven.

– Het is niet toegestaan een onderdeel van het platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Atelier Hilde of tenzij dit rechtens is toegestaan.
– Het is niet toegestaan de goede naam en/of belangen van Atelier Hilde en de cursussen te schaden.

– Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken.

– Het is niet toegestaan om op het platform informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

– Het is niet toegestaan om onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.

– Het is niet toegestaan om informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen.

– Met dient mensen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van anderen, zoals door links naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.

– Het is niet toegestaan de persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van anderen of het herhaaldelijk lastigvallen van anderen met door dezen ongewenste communicatie.

Artikel 6 – betalingen
Op de website kan betaald worden via creditcard, IDEAL en bancontact. Bedrijven met een geldig BTW-nummer kunnen een factuur aanvragen. Bedrijven buiten België binnen de EU kunnen beroep doen op de intracommunautaire wetgeving en de BTW laten verleggen.

Artikel 7 – Interactieve zones

– De participant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van interactieve zones op het platform en doet dit op eigen risico.

– Het platform of de interactieve zones mogen niet gebruikt worden om commerciële of andere berichten naar een andere partij te sturen, binnen of buiten het platform, als die berichten niet gevraagd, geautoriseerd of verwelkomd worden door de andere partij (spam).

– Elk gebruik van de interactieve zones of andere gedeelten van het platform in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in beëindiging of opschorting van de rechten van Eindgebruiker met betrekking tot de interactieve zones en/of het platform.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid van gegevens 

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Partijen kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

– Atelier Hilde en het platform Maatos  garanderen niet dat het platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Maatos en Atelier Hilde zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de participant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het platform en/of de Diensten.

– Atelier Hilde en Maatos zijn niet aansprakelijk indien er een datalek of andere storingen in het systeem zijn die ervoor zorgen dat het platform niet beschikbaar is of die ervoor zorgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de informatie op het platform in het geding kunnen komen.

– Atelier Hilde  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het materiaal wat door Instructeurs of Eindgebruikers op het platform wordt geplaatst.

– Maatos en Atelier Hilde zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het platform.

– Maatos en Atelier Hilde zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat anderen zich onbevoegd toegang verschaffen tot het account van Eindgebruiker.

– Maatos en Atelier Hilde zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.

– Indien Maatos of Atelier Hilde aansprakelijk worden gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Eindgebruiker opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Maatos’ verplichtingen met betrekking tot haar werkzaamheden. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie waarbij het schadeverwekkende feit zou hebben plaatsgevonden.

– De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Maatos en Atelier Hilde. 

– Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid van gegevens 

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Partijen kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.

Artikel 11 – Uitsluiting garanties

Maatos en Atelier Hilde sluiten uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van het platform van Maatos, tenzij anders is bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 12 – Verzendkosten

Verzendkosten binnen België bedragen 4,8€. Verzendkosten naar het buitenland bedragen 9€. Verzendkosten vallen steeds op rekening van de consument tenzij uitdrukkelijk anders werd vermeld.

Artikel 13 – Cadeaubonnen

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Cadeaubonnen kunnen niet omgeruild worden voor cash geld. 

Artikel 13 – Annulering van geboekte of betaalde diensten.

Onder geboekte diensten worden verstaan: alle cursussen en workshops die live doorgaan op een vooraf bepaalde datum alsook alle geboekte diensten voor online dienstverlening zoals coaching en privéles.

Indien de cursist na inschrijving van een workshop of cursus toch niet aanwezig kan zijn kan deze tot 30 dagen voor aanvang van de workshop of cursus kosteloos annuleren. Bij annulatie vanaf 30 tot 14 dagen voor aanvang van de workshop of cursus wordt er 50% van het inschrijfgeld terug vergoed. Bij annulatie vanaf 14 dagen voor aanvang wordt er niet meer terug vergoed.

Echter wordt er steeds in samenspraak naar een oplossing gezocht. Indien de cursist een vervanger voor de workshop of cursus kan aanbrengen wordt het volledige bedrag terug vergoed. 

Bij overmacht of onvoldoende inschrijvingen kan het evenement geannuleerd worden. De deelnemers zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht en 100% terug vergoed.

In geval van ziekte of overmacht aan de zijde van de consument dient er een geldig bewijs te worden voorgelegd om terugbetaling te bespreken.

Quarantaine en ziekte (corona) zijn geldige redenen voor laattijdige annulatie en worden steeds 100% terug vergoed. 

 


top
© 2024 Atelier Hilde - Powered by Maatos